Plán výchovy a péče pro děti od dvanácti měsíců

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE PRO DĚTI OD DVANÁCTI MĚSÍCŮ

Randova 451, Dobřichovice

Výchovná péče o děti do pěti let je v Beránku v zahradě zaměřena především na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, estetických (výtvarných, hudebních) schopností a také na rozvoj kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.

Naše zařízení také zajišťuje bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dětí, včetně poskytování první pomoci.

Výchovný plán je přizpůsoben dětem naší věkové kategorie. Zaměřuje se na oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. 
 

Dítě a jeho tělo (biologická oblast)

Fyzický vývoj dítěte je ve dvou letech stále zaměřen na osvojení udržení dokonalé rovnováhy, chůze by již měla být jistá. Protože dítě ještě nemá vědomí nebezpečnosti některých situací, pouští se do aktivit, které ještě neodpovídají jeho fyzickým schopnostem, proto je třeba neustálý dohled. Dítě postupně poznává svoje tělo a dokáže pojmenovat jeho základní části. Je důležité trénovat koordinaci mezi rukou a okem a různými aktivitami zlepšovat hrubou i jemnou motoriku dítěte.

Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)

Ve dvou letech má dítě vybudovanou určitou úroveň nezávislosti. Dítě se pomalu učí mluvit, v tomto období je důležitá velká péče, jak ze strany rodičů, tak ze strany vychovatelů. Učíme děti zachovávat hygienické návyky, což vyžaduje poměrně velkou psychickou, intelektovou a citovou vyzrálost dítěte. Období negativismu je u většiny dětí na ústupu, nicméně lze očekávat vzdorovité situace, na které je třeba se připravit, neboť dítě je v tomto období stále dost labilní. Postupně se dítě stává citlivé, milé, je klidnější a stálejší v náladách. Děti v tomto věku rády pomáhají, mají vybudovány svoje zvyky, drobné rituály, které mu pomáhají získat sebedůvěru a utvrzují si bezpečnou představu o okolním světě.
Dítě si postupně začíná osvojovat pravidla soužití ve skupině, snaží se je dodržovat – jejich dodržování vyžaduje také od ostatních. Také již do svých objevů zapojuje schopnost logického myšlení a způsob učení je především na bázi pokus – omyl. Mnoho vět tříletého dítěte začíná slovem „já“. Věty již nabývají správné gramatické struktury a jsou srozumitelnější a víceslovné.
Dítě si na ostatních zkouší svoji moc – chvíli je milé a poslušné, ale najednou je panovačné a vzdorovité. V těchto situacích je třeba trpělivost a také důslednost učitelky. Dítě v tomto věku často řeší situace záchvaty vzteku a vzdorem, jelikož ještě není dostatečně vyzrálé na vyjednávání a naslouchání druhému. Je velmi důležité dítěti důvěřovat – respektovat jeho touhu po svobodě a přání dělat samo to, co je v jeho možnostech. Je třeba dítěti poskytnout pevné, bezpečné a stálé zázemí s neměnnými pravidly – děti ve skutečnosti ocení, když dospělý dokáží odolávat jeho rozmarům, nedovolí mu vždy prosadit svou a stanovují pevné, ale rozumné hranice.
Tematická struktura

Dítě a ten druhý

Ve hře batolete je velká variabilita, dítě střídá objekty svého zájmu a hračky. Typická je velká zaujatost, radost, neochota se svojí hrou přestat, touha se k ní vracet a určité sekvence z ní neustále opakovat.  Ze hry manipulační se postupně stává konstruktivní, z napodobivé námětová – dítě je schopno postupně do hry zapojit a prozkoumávat větší celky, začleňuje více zkušeností a dovedností. Hra je plna fantazie, představ, což jsou velice důležité aspekty pro vývoj dítěte. Děti ve věku do tří let si hrají převážně samostatně, případně paralelně s jinými dětmi – tento individualismus není třeba chtít rychle překlenout. Po dosažení dvou let se dítě stává společenským po všech stránkách – hraje si nejčastěji samostatně a pokud možno, pozoruje hru druhých. Zajímá se o sebe, o druhé, ale nemá potřebu se porovnávat. Dítě se postupně ve společnosti ostatních začíná cítit dobře a začíná kolektiv vrstevníků vyhledávat. Stále se však ještě neví rady ve vztazích a komunikaci, a tak často vznikají konfliktní situace, kde je třeba pomoc dospělého, aby tuto situaci uchopil a vyřešil ve prospěch všech a aby zároveň děti učil si konflikty řešit samostatně. Postupem času tyhle konfliktní situace ustávají – především díky tomu, že se zlepšují vyjadřovací schopnosti dětí.

V námětových hrách dítě opakuje řetězec činností, které odpozorovalo, připisuje předmětům náhradní význam (zástupné předměty, hry „jako“), používá symboliku.

V konstruktivních hrách v této době pojmenovává  po dokončení své výtvory, někdy vyslovuje záměry svých konstruktivních pokusů ještě před započetím činnosti, ale často tento záměr mění v průběhu tvorby.

Dítě a svět 

Dítě přirozeně pozoruje blízké prostředí a život v něm, učí se zacházet s předměty, se kterými se běžně setkává. Je třeba vysvětlovat dětem, co se děje ve světě, který ho obklopuje. Postupuje od věcí blízkých, jako je prostředí domova, jeslí, místa – města, ve kterém žijeme. Není vhodné se omezovat pouze na pojmenovávání, ale je třeba věci komentovat, vyprávět, k čemu věci slouží, jak funguje, podporovat dětskou zvídavost. Je důležité co nejvíce času trávit venku, na zahradě, na hřišti…

ZÁŘÍ 

 • Vítáme nové kamarády
 • Poznáváme naší školku
 • Kouzelná slovíčka
 • Učíme se naše pravidla

Charakteristika:

Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi
dětmi, volná adaptace na třídu.
Seznamováním s prostředím třídy, vybavením, možnostmi tvoření ve třídě,
vybavení koutů ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a odpočinku.
Vyhledáváním rozdílů mezi dětskou skupinou a rodinou, upevňování
pravidel pro společný pobyt ve třídě.
Poznávání okolí dětské skupiny

 

 

ŘÍJEN 

 • Znaky podzimu
 • Zvířata v trávě
 • Voda
 • Halloween

Charakteristika:

Všímání si změn v přírodě
Pozorování vody kolem nás – podoby, skupenství, experimenty
Jaké činnosti souvisí s podzimem – sběr plodin, barevné listí, pouštění
draků, ...
Výroba a pouštění draků.

 

 

LISTOPAD 

 • Moje tělo
 • Jak se vyhnout nemocem
 • U pana doktora/doktorky
 • Zdravá/nezdravá jídla
 • Čert a Mikuláš

Charakteristika:

Jak funguje lidské tělo, k čemu jednotlivé části slouží
Proč je důležité se o sebe starat, důležitost vitamínů, pohybu, správné
životosprávy, vhodného a přiměřeného oblékání
Rozeznávání (ne)zdravých potravin
Co dělat když už jsme nemocní, jak to chodí u pana doktora
Hrajeme si na pana doktora

 

 

PROSINEC 

 • Znaky zimy
 • Přípravy na vánoce (tradice, pečení)
 • Vánoční koledy
 • Pohádkový týden

Charakteristika:

Jak zvířata přežívají zimu 

Příprava krmítek a pravidelné obhospodařování 

Vyprávění o čertu a Mikuláši 

Mikulášská nadílka 

Čtení adventních příběhů pro navození atmosféry a přiblížení tradic, zvyků a vánočního příběhu

Vánoční setkání

 

LEDEN 

 • Nový rok/ Krtek a tři bratři
 • Jak se chystají zvířátka na zimu
 • Zimnní oblečení
 • Sporty
 • Tvary

Charakteristika:

Změna roku 

Povídání a hraní si na tři krále 

Jak se liší naše oblečení v průběhu roku a dle události. Co nosí holky, co kluci, kde se oblečení kupuje. Co musíme nosit v létě, co v zimě 

Získávání poznatků o různých sportech 

Letní a zimní sporty 

Seznámení se se základními geometrickými tvary, hledání tvarů ve svém okolí

ÚNOR 

 • Ovoce a zelenina
 • Masopust
 • Povolání
 • Barvy 

Charakteristika:

Charakteristika zimního ročního období

Mráz 

Rozpoznání základních druhů ovoce a zeleniny 

Povídání o masopustu, lidové tradice vztahující se k němu Masopust v Beránku 

Rozpoznání základních barev 

 

BŘEZEN 

 • Můj dům, můj hrad
 • Počasí/ roční období
 • Zvířata v lese
 • Zvířata pod vodou
 • Velikonoce

Charakteristika:

Povídání o tom, kde bydlíme a jak můžeme bydlet. 

Identifikace jednotlivých pokojů, co tam děláme a jaké věci k tomu potřebujeme 

Uvědomujeme si důležitost předmětů, které nás obklopují každý den a jsou pro nás samozřejmě 

Charakteristika počasí pro jednotlivá období 

Povídání o Velikonocích a lidových tradic s nimi spojených Barvení vajíček 


 

DUBEN 

 • Znaky jara
 • Zvířátka v Zoo
 • Zvířátka na statku
 • Čarodějnice

Charakteristika:

Charakteristika ročního období

 Pozorování změn v přírodě

Otvírání studánek

Povídání o Velikonocích a lidových tradic s nimi spojených

Barvení vajíček

Rej čarodějnic v jeslích

 

 

KVĚTEN 

 • Mláďata
 • Vagon plný pusinek
 • Rodina
 • Zvířátka pod vodou
 • Povolání

Charakteristika:

Popis rodiny, jednotlivých členů 

Zamyšlení se nad prací maminky a tatínka – co vše pro nás dělá a jak my jim to oplácíme 

Jaké povolání dělají naši tatínci a naše maminky, jaké další jsou 

Poznávání mláďat domácích i exotických zvířat, přiřadit charakteristický zvuk 

Oslava svátku matek 

 

ČERVEN 

 • Znaky léta
 • Činnosti v létě
 • Dopravka
 • Krtek a prázdniny

Charakteristika:

Oslava svátku dětí 

Oslava svátku otců 

Charakteristika ročního období 

Popis činností charakteristických pro léto 


 

ČERVENEC 

 • Balíme se na prázdniny
 • Prázdniny u vody, na chatě, u babičky….
 • Jídlo a pití
 • Hmyz v létě
 • Letní olympiáda

Charakteristika:

Umění si zabalit potřebné věci 

Zamyšlení se nad tím, kde všude můžeme trávit prázdniny Charakteristika dopravních prostředků 


 

 

SRPEN 

 • Hasiči, policie, doktoři  - činnosti, čísla,
 • Z pohádky do pohádky
 • Zvířata 

Charakteristika:

Popis činnosti součástí integrovaného záchranného systému Poznávání jednotlivých druhů zvířat

Různá prostředí pro život zvířat 

Soužití s divoce žijícími zvířaty, jaká volně žijící zvířata můžeme potkat u nás. Kdo se o ně stará, jak jim můžeme pomoci. 

Seznámení se klasickými pohádkami, pohádkovými postavami


 

Aktuality

Nejsou žádné články.